contact us with

Mail: lgbertrange@gmail.com

Bartrenger Vëlos-Club:
Vëlossport vun der Vëlos-Schoul iwer
Coursen a
Manifestatiounen fir Cyclotouristen
Training fir eis jonk Sportler
Vëlos-Schoul fir déi Jonk
Highlight fir Cyclotouristen:
Rallye Frinn Kieffer
6Days a Memorial Lull Gillen

Vélo Club Le Guidon Bertrange asbl

club fondé 14 août 1931

BP 95 L-8005 Bertrange / CPL LU20 1111 0203 0027 0000

Responsables du Club

Conseil d´Administration VC Le Guidon Bertrange

Fonctioun Num Contact resp Fonction
President Carlo LUX carlolux@pt.lu
Vizpresident Tom GILLEN
Sekretärin Anne-Marie SCHMITT lgbertrange@gmail.com
Kessjee Claude FLEMING
Responsabel Coureurs Olivier LATERZA
Responsabel Loisirs Tom GILLEN
Entrainement Atti PORRINNI Equipe d´accompagnement
Member Sven SCHMIT Equipe d´accompagnement
Member Léon MILTGEN Equipe d´accompagnement
Member Audry Breger-Helminger
Président d´Honneur Roland KIEFFER
Président d´Honneur Guy WIANCE

Comité d´organistion 6Days / Mémorial Lull Gillen

Fonctioun Num Contact
President Tom GILLEN
Sekretär Léon MILTGEN 6dayslullgillen@gmail.com
Kessjee Jens KIRCHHOFF
Strecken Richard KLENSCH
Bilan 6Days/Memorial Emile MICHELS
Member Carlo LUX
Member Jean-Pierre SCHON