Festival Cycliste zu Bartreng den 8 an 9 Juin 2013

                                          Programm vun de Coursen, Streck, Héichten,  Umeldung,

 

Eis jonk Sportler 2013 mat hirem Encadrement 

            Gérard,            Rafael,    Tom,       Jo,        Joey, Alexandre,   Metthew,Samuel,   Carlo

                                                                                           Sortie1 ,  Sortie2  ,  Sortie3

                                                                                                             Fotoablum

         No enger animéierter Course huet eis Equipenarbecht perfekt geklappt, esou dat mer

           eis  éischt Course konnte wannen.   VIDEO -   BERICHT

           Equipe: Tom Flammang, Olivier Laterza, Stefan Fettes, Ivo Lux

     

             - 23.04.11 Torhout  /  24.04.11 Kruishoutem  Video  /  25.04.11  Hannut  

            Equipe: Olivier, Carlos, Pascal, Stefan, Ivo        

            Betreier a Chauffeur Gérard                               ,    Jutta a  Carlo

                                                                                              Fotoalbum    -  Video  

           - Cadets

        HOPP   Yannick  

            - Espoires

        PLEGER  Tom

            - Elites

          CALVO  Carlos               FETTES Stefan     

          FLAMMANG  Tom           KNEIP Gilles        

          LATERZA  Olivier              LUX  Ivo      

          MOUREAUD  Pascal      SCHAACK  Ben  

         TABER  Derrek

         URY  Laurent

            - Masters

                               KIRCHENS Carlo

                               KIRCHHOFF Jens

                               REAVIS  Marc

 

        E klenge Video  WMV-Datei   REAL-Player-Datei

         -   Contre la Montre

                 Médaille de bronze pour Ivo Lux catégorie espoirs                          

        -    Sur Route:            

                 Médaille  d´argent pour Olivier Laterza catégorie elite sans contrat   

                 Médaille  de bronze pour Ivo Lux catégorie espoirs